Pedagógiai Program

Helyi nevelési programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján a Tevékenység központú Óvodai Nevelési Program adaptálásával készítettük el.

A tevékenység központú óvodai nevelés célja és feladatai:

A tevékenység központú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. Programunkban gyermekközpontú, nevelésközpontú, tevékenység vagy cselekvésközpontú óvodai nevelést tűztük ki megvalósítandó célként.

A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely magába foglalja: - a teljes gyermeki személyiség fejlesztését, a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül

- az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül

- a kooperációra és kommunikációra képes gyermek nevelése.

A gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk. A 3-7 éves korú gyermek életre nevelését minden későbbi fejlődés alapjának tekintjük. Pedagógiai célok és feladatok között kiemelt szerepet kap az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztése, azaz kooperációra és kommunikációra kívánjuk képessé tenni óvodáskorban a gyermeket. Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges megvalósítani.

Óvodánkban  a néphagyományőrzés kiemelt nevelési koncepció.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a helyi hagyományokat, kulturális értékeket megőrizzük, megismertessük óvodásainkkal.  Szeretnénk,  ha gyermekeink helyes nemzettudattal bíró felnőttekké válnának. Ennek érdekében a közvetlen környezet múltjának feltárása, a valahová tartozás, a gyökérkeresés és megtalálás értéktudatát kell megalapoznunk.

A népművészet egyszerűségénél fogva alkalmas arra, hogy vele induljunk el a művészetekkel való ismerkedés útján.

E törekvéseink teszik sajátossá óvodánk arculatát, melyek megjelennek és áthatják az általunk választott pedagógiai programot.

Pedagógiai Programunk megtekinthető az óvodánkban.

Gondolatok a Házirendből

Az óvoda nyitvatartási ideje: 7:00 – 16:30 óráig.

Beíratás az Önkormányzat által kijelölt időszakban, illetve folyamatosan.

Óvodakezdéskor két hétnél nem régebbi orvosi igazolást kérünk.

Az óvodába csak tiszta, megfelelően gondozott, egészséges gyermek járhat.

Az óvoda látogatásától el kell tiltani azt a gyermeket, aki fertőző betegségben szenved, vagy akinél, ennek veszélye fennáll.

A napközben megbetegedett gyermeket, az értesítést követően a szülő köteles minél előbb hazavinni, mert a többiektől elkülöníteni nem tudjuk.

Ha a gyermek betegség vagy egyéb ok miatt nem jön óvodába, kérjük a szülőt jelezze a csoportvezető óvónőnél, illetve az élelmezésvezetőnél.

Betegség után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatjuk az óvodában.

A szülők egészségügyi okok miatt a csoportszobába utcai cipővel ne menjenek be!

A gyermeket a csoportszoba ajtajában, jó idő esetén az udvaron adják át az óvónőnek.

A szülő, illetve egyéb hozzátartozó minden esetben szóljon az óvónőnek, ha a gyermeket elviszi az óvodából.

A gyermekek biztonsága érdekében az utcai kaput mindig zárják be!

A szülők a gyermekeikkel kapcsolatos problémáikat minden esetben a csoportvezető óvónővel, illetve az óvodavezetővel beszéljék meg.

Az óvodába a gyermekek az alváshoz szükséges „ alvókájukat” hozhatják magukkal, de ennek meglétéért, épségéért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az óvodába hozott értéktárgyakért, játékokért felelősséget nem vállalunk.

A gyermekek minden holmiját névvel kell ellátni!

Az elcserélődött ruhadarabokat másnap szíveskedjenek visszahozni!

Az óvodából a szülők az óvodai tevékenység zavarása nélkül bármikor elvihetik gyermeküket.

A szülő írásban jelezze, ha gyermeke egyedül vagy 14 éven aluli testvérével mehet haza.

Az óvoda nyári zárva tartásának időpontjáról a szülők a hirdetőtáblán kapnak tájékoztatást.

Kérjük, hogy az óvoda területén- beleértve az udvart is- ne dohányozzanak!

Házirendünk az óvoda hirdetőtábláján mindenki számára elérhető!

Szervezeti és Működési Szabályzatunk hozzáférhető az óvodánkban!