Furta Község Belterületi Vízrendezés III Ütem - Átadás

    


2013/10/03 

Furta Község Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében valósította meg a település belterületi vízrendezésének újabb immáron harmadik ütemét. A projekt keretén belül újabb településrész került ki a belvízzel veszélyeztetett területek közül.

A fejlesztés 95 % támogatás mellett valósult meg, melyhez saját forrás kiegészítésére vissza nem térítendő támogatást is sikeresen megpályázta az önkormányzat.
Így Furta Község Önkormányzata az EU Önerő Alapjából 100 %-os mértékű, 6 786 365 Ft önerő-támogatás kapott.

Beruházás összköltsége: 135 727 303 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 128 940 938 Ft

Kivitelező: D-Transz Kft. 4030 Debrecen Ozmán 9.

Műszaki ellenőr: Tolvaj József


A projekt megvalósításához fűződő nemzetstratégiai érdekek, célok:
Alapvető cél, a beruházás megvalósításával a település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása a további környezeti káresemények megelőzése. A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
A beruházás közvetett célja a települési önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elősegítése. Ennek érdekében a beruházás célja, hogy a belterületet védő fejlesztéseket belvízi öblözeti rendszerbe illeszkedően támogassa, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése:

Furta Község Hajdú-Bihar megye déli részén, a Bihari-síkság területén található. A legközelebbi város, Berettyóújfalu, amely közúton mindössze 14 km-re található észak-nyugatra.
A település a Berettyó és Sebes-Körös folyók között helyezkedik el. A község belterületi vízgyűjtőjének főbefogadója a Gyöngyös - Szűrűszigeti belvízcsatorna, mely a települést kelet, dél-nyugati irányba szinte kettévágja.
A településen az összes kiépítendő csatorna hossza 14 639 m. A csapadékvíz elvezető árkok tekintetében kiépítetlen utcák hossza 7 867 m. A kiépített rendszer hossza 6 772 m.
Furta keleti, dél-keleti részei a belvíz által legveszélyeztetettebb területei a településnek. A csapadék szakszerű elvezetése nem volt megoldott, a víz arra folyt, amerre szabad utat talált, az utakra, ingatlanokkal telkekre, ahol ennek következtében hatalmas károk keletkeztek. Nagyarányú volt az erősen belvizes belterületi utcák száma. Ezekben az utcákban 125 db lakás található és összesen 375 fő lakos volt érintett.

A község veszélye az éghajlatváltozással együtt járó, szélsőséges időjárás, amely nagymértékű belvizeket eredményez. A belvízzel veszélyeztetett területeken a településnek majdnem minden évben számítania kellett a belvízelöntésekkel a rossz műszaki állapotú belvízelvezető rendszer miatt. A belvízelöntés veszélyezteti a lakóházak, középületek állapotát. A keletkezett károk elhárításának a finanszírozása mind a lakosság, mind az önkormányzat, a központi költségvetés számára nagymértékű problémát jelentett.

A település vezetőségének célkitűzése a veszélyeztetett területek nagyságának csökkentése a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésével. Közvetlen cél a település belterületén a csapadék/belvízelvezető rendszer bővítése és teljes kiépítése.

A projekt közvetett hatása a környezet állapotának javulása, az egészséges és biztonságos lakókörnyezet kialakítása, a csapadék/belvíz által okozott károk csökkentése.

A projekttől elvárt számszerűsíthető célokat, az alábbiak szerint határozzuk meg:

• A jelen projekt során kiépített belvízelvezető csatorna hossza: 3078 m
• Belvíz károktól mentesített lakosság száma: 375 fő
• Belvízkároktól mentesített lakások száma: 125 db
• Belvízkároktól mentesített terület nagysága: 22 ha

A kivitelezést követően 3 078 m hosszúságú korszerű, burkolt csatornával több lesz a településen.

A beruházás alatt elvégzett összes tevékenységet, mennyiséggel szerepeltetve az alábbiak szerint mutatjuk be, amely a település keleti, dél-keleti részén valósult meg:

Gy – 1 csatorna 238 m 13-B-0 csatorna 120 m
Gy – 2 csatorna 146 m 13-C-0 csatorna 265 m
Gy – 3 csatorna 454 m 13-D-0 csatorna 412 m
13-A-0 csatorna 575 m 13-D-1 csatorna 124 m
13-A-1 csatorna 110 m 13-7-A csatorna 70 m
13-A-2 csatorna 128 m 13-7-B csatorna 168 m
13-A-3 csatorna 268 m Összesen: 3078 m

Krucsó Antal Furta Község Önkormányzat polgármestere a projekt zárásakor kiemelte:”A 2010-es év végén komoly belvízelleni védekezés folyt a településen. A védekezés mértéke III. fokozatot is elérte, mivel már lakóházak is veszélybe voltak. Furta település csapadékvíz-elvezető rendszer felújításáról szóló pályázatot szerencsére gyorsan be tudtuk adni, „Furta Község belterületi vízrendezés II. ütem” címen 130 250 689 Ft összértékben, melyet követett ezen pályázat, így 2010-óta összesen 265 977 992 Ft összeget tudtunk költeni vízrendezésre. Ezekkel a projektek megvalósulása árán a település legveszélyeztetettebb része mentesül a belvíz alól.”
A projekt összegzés pozitív mérleggel zárult: a település közel 75 %-ának a belvízelleni védelme megvalósult. Ez a siker a jövőben az ÉAOP-projekt folytatására, az eredmények továbbvitelére ösztönzi Furta Község Önkormányzatát.

***
További információk, interjújavaslat:

Krucsó Antal polgármester

Furta Község Önkormányzata

06-30/383-9288